Modelhane

  • 2100x2800x500 mm CNC Router, Dikey
  • 2200x4000x650 mm CNC Router, Elfamak Dikey
  • 4000x5000x500 mm CNC Router, Dirinler Dikey
  • 1000x550x600 mm CNC Starway, Dikey, 2 Ünite
  • 1500x750x600 mm CNC Kao Ming, Dikey
  • 2000x1000x800 mm CNC Finetech Dikey, 2 Ünite